Семінарське заняття 2

1. Поняття, значення, система та класифікація засад кримінального процесу.

2. Зміст та значення засад кримінального процесу:

1) верховенство права;

2) законність;

3) рівність перед законом і судом;

4) повага до людської гідності;

5) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;

6) недоторканність житла чи іншого володіння особи;

7) таємниця спілкування;

8) невтручання у приватне життя;

9) недоторканність права власності;

10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини;

11) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї.

3. Зміст та значення засад кримінального процесу:

1) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення;

2) забезпечення права на захист;

3) доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень;

4) змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

5) безпосередність дослідження показань, речей і документів;

6) забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності;

7) публічність;

8) диспозитивність;

9) гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами;

10) розумність строків;

11) мова, якою здійснюється кримінальне провадження.

Питання для самоконтролю:

1. В яких значеннях вживається термін “кримінальний процес”?

2. Як співвідносяться категорії “кримінальний процес”, “кримінальне провадження”, “правосуддя у кримінальному провадженні”?

3. Які є історичні типи (форми) кримінального процесу?

4. Які завдання кримінального процесу?

5. Дайте визначення стадії кримінального процесу.

6. Які стадії існують в кримінальному процесі України?

7. Назвіть види кримінально-процесуальних функцій.

8. З якого моменту розпочинаються кримінально-процесуальні відносини і коли вони завершуються?

9. Які правовідносини вважаються кримінально-процесуальними?

10. З яких елементів складається структура кримінально-процесуальних відносин?11. Назвіть види кримінально-процесуальних гарантій і які правові явища можна до них віднести.

12. Що таке кримінально-процесуальна діяльність?

13. Які акти є кримінально-процесуальними?

14. Вкажіть структуру постанови як кримінально-процесуального акту.

15. З яких частин складається протокол слідчої дії?

16. Поняття кримінального процесуального закону.

17. Система джерел кримінально-процесуального закону.

18. Структура кримінально-процесуальних норм.

19. Види кримінально-процесуальних норм.

20. Структура Кримінального процесуального кодексу України.

21. Дія кримінального процесуального закону у часі.

22. Дія кримінального процесуального закону у просторі.

23. Дія кримінального процесуального закону щодо осіб.

24. Тлумачення кримінально-процесуальних норм.

25. Значення міжнародних нормативно-правових актів для кримінального процесу України.

Теми рефератів, доповідей:

1. Історичні типи (форми) кримінального судочинства.

2. Кримінальний процес як юридична наука.

3. Історія становлення та розвитку вітчизняного кримінального процесу.

4. Моральні засади кримінального судочинства.

5. Сучасні напрями удосконалення кримінально-процесуальної форми.

6. Напрями удосконалення кримінально-процесуального законодавства щодо процесуальної діяльності органів досудового розслідування.

7. Шляхи удосконалення кримінально-процесуального законодавства щодо процесуальної діяльності органів судової влади.

8. Тлумачення кримінального процесуального закону.

9. Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права в окремих державах (на прикладі Англії, Австралії, США, Канади).

10. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність під час кримінального провадження.

11. Засада недоторканності житла чи іншого володіння особи та її реалізація у кримінальному провадженні.

12. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як засада кримінального процесу.

13. Змагальність та свобода в поданні особами до суду доказів і диспозитивність як засади кримінального судочинства.

14. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї як конституційна засада правосуддя у кримінальному провадженні.

Завдання для самостійної роботи:

1. Складіть схему системи стадій кримінального процесу України за такою формою: назва стадії, безпосередні завдання, суб’єкти провадження, які діють в даній стадії, особливості провадження в стадії, підсумкові рішення.

2. Проаналізуйте та проілюструйте взаємозв’язок кримінального процесу із запропонованими галузями права й суміжними науками: конституційне право, кримінальне право, законодавство про оперативно-розшукову діяльність, криміналістика.

3. Розподіліть усі відомі вам засади кримінального провадження України за запропонованою схемою:

ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Загальноправові Міжгалузеві Галузеві

2. Надайте характеристику засаді кримінального провадження, заповнивши таку таблицю:

МОВА, ЯКОЮ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Нормативне джерело закріплення Зміст засади Винятки з основного змісту засади Поняття особи, що не володіє мовою кримінального провадження Права осіб, що беруть участь у справі та не володіють мовою кримінального провадження

Література до теми:

[1-5, 9-14, 26-28, 41, 44, 46, 59, 68-74, 76-78, 80-83, 87-89, 94, 97]


6027758305745755.html
6027797153344673.html
    PR.RU™