ЗАКОН УКРАЇНИ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»

Стаття 1.Орган державного фінансового контролю в Україні

Здійснення державного фінансового контролю забезпечує центральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю (далі - орган державного фінансового контролю).

{Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 10.02.2015}

Орган державного фінансового контролю у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, цим Законом, іншими законодавчими актами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

{Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 10.02.2015}

{Стаття 1 в редакції Закону № 5463-VI від 16.10.2012}

Стаття 2.Головні завдання органу державного фінансового контролю

Головними завданнями органу державного фінансового контролю є: здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов’язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, бюджетних установах і суб’єктах господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи), за дотриманням бюджетного законодавства, дотриманням законодавства про державні закупівлі, діяльністю суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.Державний фінансовий контроль забезпечується органом державного фінансового контролю через проведення державного фінансового аудиту, перевірки державних закупівель та інспектування.

Порядок проведення органом державного фінансового контролю державного фінансового аудиту, інспектування та перевірок державних закупівель установлюється Кабінетом Міністрів України.

{Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3202-IV від 15.12.2005, № 424-V від 01.12.2006, № 2289-VI від 01.06.2010, № 5044-VI від 04.07.2012; в редакції Закону № 5463-VI від 16.10.2012}

Стаття 3.Державний фінансовий аудит

Державний фінансовий аудит є різновидом державного фінансового контролю і полягає у перевірці та аналізі органом державного фінансового контролю фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю. Результати державного фінансового аудиту та їх оцінка викладаються у звіті.

{Стаття 3 в редакції Закону № 5463-VI від 16.10.2012}

Стаття 4.Інспектування

Інспектування здійснюється органом державного фінансового контролю у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб. Результати ревізії викладаються в акті.

На підконтрольних установах, щодо яких за відповідний період їх фінансово-господарської діяльності відповідно до цього Закону проведено державний фінансовий аудит, інспектування за ініціативою органу державного фінансового контролю не проводиться.

{Стаття 4 в редакції Закону № 5463-VI від 16.10.2012}

Стаття 5.Перевірка державних закупівель

Перевірка державних закупівель полягає у документальному та фактичному аналізі дотримання підконтрольними установами законодавства про державні закупівлі та проводиться органом державного фінансового контролю на всіх стадіях державних закупівель. Результати перевірки державних закупівель викладаються в акті.

Контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель здійснюється як у порядку проведення перевірки державних закупівель, так і під час державного фінансового аудиту та інспектування.

{Стаття 5 в редакції Закону № 5463-VI від 16.10.2012}

Стаття 6.Фінансове забезпечення діяльності органу державного фінансового контролю

Фінансове забезпечення діяльності органу державного фінансового контролю здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

{Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012; в редакції Закону № 176-VIII від 10.02.2015}

Стаття 7.Координація діяльності органу державного фінансового контролю з іншими контролюючими органами

Орган державного фінансового контролю координує свою діяльність з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, фінансовими органами, органами доходів і зборів, іншими контролюючими органами, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки.

У статті 110 БК наведені повноваження Рахункової палати з контролю за дотриманням бюджетного законодавства, до яких належать контрольні заходи:

- за використанням коштів Державного бюджету України відповідно до закону про Державний бюджет України;

- за утворенням, обслуговуванням і погашенням державного боргу України;

- за ефективністю використання та управління коштами Державного бюджету України;

- за використанням бюджетних коштів у частині фінансування повноважень місцевих державних адміністрацій та делегованих місцевому самоврядуванню повноважень органів виконавчої влади з доходів і видатків.

Міністерство фінансів України відповідно до повноважень, передбачених статтею 111 Бюджетного кодексу, здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу як стосовно Державного бюджету, так і місцевих бюджетів, якщо інше не передбачено законодавством України.

Державне казначейство України наділено наступними повноваженнями з контролю за дотриманням бюджетного законодавства:

- здійснює бухгалтерський облік всіх надходжень та витрат Державного бюджету України;

- встановлює єдині правила ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів, кошторисів, видає інструкції з цих питань та здійснює контроль за їх дотриманням;

- здійснює контроль за відповідністю платежів взятим зобов'язанням та бюджетним асигнуванням.

Органи Державної фінансової інспекції України здійснюють контроль за:

- цільовим та ефективним використанням коштів бюджетів усіх рівнів, які входять до складу бюджетної системи України, та коштів державних цільових фондів;

- цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів, одержаних під гарантію Кабінету Міністрів України;

- порядком ведення бухгалтерського обліку та достовірністю звітності про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів, кошторисів.

ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 499/2011 ПОЛОЖЕННЯ про Державну фінансову інспекцію України

Вноситься Кабінетом Міністрів України А. ЯЦЕНЮК “ ” 2014 р. ЗАКОН УКРАЇНИ Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями і здійснення фінансового контролю __________________________________________________ Цей закон визначає правові основи фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, функціонування системи державних органів, метою якої є забезпечення економічної безпеки України і захист її фінансового потенціалу.

4. Система контролю за дотриманням бюджетного законодавства.


5715496770491179.html
5715532978848751.html
    PR.RU™