Зведена ефективність економічної системи

Для ефективного функціонування всієї досконало конкурентної ринкової системи розміщення ресурсів між виробництвом різних товарів має бути таким, щоб структура цього виробництва за ефективного використання ресурсів відповідала структурі споживання. Тобто, споживачі повинні бути готові заміщувати товари у споживчому кошику в тій самій пропорції, в якій економіка може трансформувати одне благо в інше.

Виконання цієї умови можливе тільки тоді, коли всі ринки є досконало конкурентними і на кожному з них встановлюються рівність:

.

Коли всі галузі за допомогою переливу ресурсів досягають міжгалузевої ефективності розподілу ресурсів, одночасно в усіх галузях досягається ефективність у виробництві кожного товару, тобто:

де– граничні витрати виробництва відповідних товарів.

Звідси:

.

Граничну норму трансформації можна виразити у граничних витратах виробництва товарів. У кожній точці кривій виробничих можливостей для одержання одиниці X треба затратити ресурсів, а для виробництва одиниці Y – ресурсів. Для одержання додаткової одиниці треба відмовитись від одиницьY, звідси : .

Оскільки ефективне виробництво товару здійснюється до точки, де для кожного товару, то .

Коли ресурси і товари розподіляються таким чином, що неможливо поліпшити становище однієї особи без шкоди для іншої, досягається оптимальний, за Парето, розподіл.

Виробництво тоді буде ефективним, якщо воно буде максимізувати корисність для споживачів та не виходитиме за межі наявних ресурсів, тобто знаходитиметься на кривій виробничих можливостей та кривій суспільної байдужості, що відображає максимальний рівень задоволення потреб. Тобто ці криві будуть мати тільки одну загальну точку – точку дотику (рис. 13.5).

Рис. 13.5.Умови ефективного виробництва


Отже, рівновага встановлюється у точці дотику кривої суспільної байдужості до кривій виробничих можливостейта лінії співвідношення цін , де гранична норма трансформації дорівнює граничній нормі заміни благ:.

Рівність MRT= MRS означає, що не існує способу покращити становище споживачів за рахунок змін у виробництві даних благ. У цьому випадку досягається повна ефективність розподілу ресурсів економіки, яка відповідає критерію Парето-оптимальності. Це означає, що конкурентна рівновага у ринковій економіці Парето-ефективна за розподілом ресурсів у сфері споживання, обміну і виробництва. Вона забезпечує оптимальність структури економіки, збалансованість інтересів споживачів і виробників.

Загальні умови ефективності досконало конкурентної економіки описуються системою рівнянь:

– рівновага у конкурентній економіці ефективна за споживанням та обміном, якщо: ;

– рівновага виробника у конкурентній економіці ефективна за розподілом ресурсів між галузями, якщо: ;

– рівновага є ефективною за використанням ресурсів у виробництві, якщо:

;

– загальна рівновага економічної системи Парето-ефективна за розподілом ресурсів в усіх сферах, якщо: .

Таким чином, повна системна ефективність враховує ефективність у споживанні й обміні, яка досягається за максимізації задоволення потреб споживачів та ефективності у виробництві й обміні, яка досягається за мінімізації витрат; та відповідності інтересів виробників та споживачів за досягнення оптимальної структури економіки.


5713734605305791.html
5713807247956496.html
    PR.RU™