Критерії та шкала підсумкового оцінювання захисту дипломних робіт спеціаліста (рекомендується для ДЕК)

№ з/п Критерії оцінювання Бальна шкала оцінки за критерієм
І. Оцінка за критеріями змістовності й оформлення дипломних робіт і системності роботи студента над її підготовкою
Максимальна балова оцінка змісту роботи, виставлена науковим керівником
ІІ. Оцінка рівня якості захисту результатів дипломної роботи
1. Доповідь: логіка побудови доповіді, вміння чітко, з дотриманням регламенту, ясно та стисло викласти сутність та результати дослідження, навести належне обґрунтування 0 - доповідь не підготовлена, студент не спроможний викласти результати дослідження; 5 - логіка доповіді не відпрацьована, студент плутано та невпорядковано викладає результати, порушує регламент; 10 -доповідь логічно побудована, викладення результатів стисле та зрозуміле, регламент дотримано
2. Відповіді на запитання: повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання, вміння аргументовано захищати свої пропозиції 0 -студент не спроможний дати відповідь на питання, відстоювати свою позицію; 5 - студент дає неповні, поверхові, необґрунтовані відповіді на поставлені питання; 10- студент дає повні, ґрунтовні відповіді на питання, здатен аргументувати та захищати свою позицію
3. Професійна ерудиція: володіння економічною та управлінською терміноло-гією; загальний рівень підготовки студента, рівень його знань та вмінь, що відповідають освітньо-кваліфікаційному рівню спеціаліста 0 -студент не володіє базовою економічною термінологією, має слабкий рівень загальної професійної підготовки; 5 -студент допускає помилки у визначенні ключових понять, має обмежене уявлення про предметну галузь, в якій ведеться дискусія; 10 -студент демонструєсформований професійний світогляд, вільно володіє економічною термінологією, орієнтується у теоретичних положеннях
4. Організація презентації: використання та якість підготовки ілюстративних матеріалів, володіння культурою презентації 0 -ілюстративні матеріали не використано; 5 -ілюстративні матеріалинизької якості, в організації презентації спостерігається невпевненість; 10 - презентація гарно організована, доповідь супроводжується ілюстративними матеріалами
Максимальна балова оцінка захисту результатів дипломної роботи
Максимальна підсумкова балова оцінка змісту та захисту результатів дипломної роботи спеціаліста

Додаток А
5710414501274925.html
5710459213102434.html
    PR.RU™