Порядок заповнення Звіту про рух грошових коштів (П(С)БО 4)

Зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів».

Мета складання Звіту про рух грошових коштів полягає у наданні користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах. Для цього грошові потоки класифікуються у певні групи.

Звіт про рух грошових коштів підприємства містить в собі інформацію про грошові потоки за звітний період. Рух коштів відображається у звіті про рух грошових коштів в розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової.

П(С)БО 4 передбачає застосування непрямого методу складання звіту про рух грошових коштів, який полягає у трансформації чистого прибутку (збитку) в чисту суму отриманих (витрачених) грошових коштів. В результаті використання цього методу користувачу надається інформація тільки про чисті надходження (вибуття) від операційної діяльності, а індивідуальні надходження і виплати залишаються за межами Звіту.

Рух грошових коштів у розрізі інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін у статтях розділу балансу «Необоротні активи» та статті «Поточні фінансові інвестиції».

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначається на основі змін у статтях балансу за розділом «Власний капітал» та статтях, пов¢язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу «Забезпечення наступних витрат і платежів», «Довгострокові зобов¢язання» і «Поточні зобов¢язання» (статті «Короткострокові кредити банків», «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов¢язаннями», «Поточні зобов¢язання за рахунками з учасниками»).

Процес складання Звіту включає 4 основних етапи:

1.Визначення руху грошових коштів у результаті операційної діяльності.

2.Визначення руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності.

3. Визначення руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності.

4. Визначення чистого руху коштів та узгодження їх залишків.

Для складання звіту використовують такі джерела інформації: баланс; Звіт про фінансові результати; примітки до фінансових звітів (розшифровки статей балансу і звіту про фінансові результати); головна книга; дані про окремих рахунках бухгалтерського обліку.


5708173903441083.html
5708243164204846.html
    PR.RU™